سالن تقطیر

قسمت تقطیر
مرحله اخر پرسه تولید اتانول در برج های تقطیر اتفاق میفته
در این برجها توسط تقطیر جز به جز نا خالصی های درون الکل درون برج ها توسط سینی های درون برج ها تفکیک شده ودر نهایت توسط کندانسور های موجود الکل خالص بدست می آید