دیگ بخار

سالن بخار
دیگ بخار یا قلب کارخانه
همانطوری که قلب انسان خون را ب تمام اعضاء بدن پمپاژ میکند باعث میشود اعضاء کار خودرا به نحوه احسن انجام بده دیگ بخار با تولید بخار و رساندن ان به تمامی برج های تقطیر و نیز قسمت های مورد نیاز تخمیر باعث پرسه تولید اتانول میشود