تخمیر

قسمت تخمیر
دراین قسمت که اولین قسمت شروع تولید اتانول میباشد
ملاس تخلیه شده در مخزن ذخیره ملاس توسط پمپ مخصوص وارد سالن تولید شده که بعد از رقیق شدن و افزودن مخمر زنده ب مدت 48 ساعت در فرمانتورای مخصوص اماده ارسال به قسمت تقطیر میشود