برج خنک کننده

برج خنک کننده
در انتهای پروسه تقطیر که در انتهای برج رکتی فایر که تجمع بخارات الکل میباشد بخارات توسط لوله های مربوطه به طرف کندانسور های مخصوص هدایت می شوند. که در این مرحله بخارات در کندانسور ها جمع شده و توسط اب سرد موجود در این کندانسور هابرخورد نموده وبخارات الکل تبدیل به مایع شده و الکل را بوجود می اورند. در این پروسه اب سرد تبدیل به اب گرم تبدیل می شود . و برای تبدیل مجدد اب گرم به اب سرد. این توسط لوله به استخر مخصوص هدایت شده و در انجا توسط یک دستگاه کولین تاور (برج خنک کننده) مجدداً اب گرم به اب سرد تبدیل و مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.