ازمایشگاه

آزمایشگاه
با وجود دستگاه های پیش رفته و به روز موجود در آزمایشگاه باعث شده آزمایشگاه این شرکت از وزارت صنایع و معادن مفتخر به دریافت Rا&D گردد
از بدو ورود مواد اولیه تا پروسه تولید نهایی محصول زیر نظر مسول فنی و مسئول کنترل کیفیت میباشد تا بتوان محصولی در حد استاندارد ملی تولید کرد لذا بعد از ورود مواد اولیه قبل از تخلیه توسط مسئول آزمایشگاه نمونه برداری شده و بعد از تایید اجازه تخلیه میگردد ودر هر مرحله از تخمیر و تقطیر زیر نظر مستقیم مسول آزمایشگاه میباشد و بعد از اینکه تقطیر صورت پذیرفت ودر قرنطینه تخلیه گردید توسط مسول فنی نمونه برداری شده و بعداز انالیز و استاندار دبودن اتانول تولید اجازه تخلیه در انبار ذخیره توسط مسول فنی میگردد